free css templates

Tunteiden eräs tärkeimmistä tehtävistä on kertoa, mikä on hyvinvointimme kannalta tärkeää.

Kaikki tunteet ovat sallittuja, ei ole väärin tuntea erilaisia tunteita. Tunteita ei kannata piilottaa, sillä ne voivat patoutua sisälle, jolloin ne voivat viedä energiaa ja aiheuttaa pahaa oloa. 
Tunteita tarvitaan uusien ihmissuhteiden luomiseen ja vanhojen ja tärkeiden ihmissuhteiden ylläpitämiseen. Tunteet ovat aina mukana, kun teemme päätöksiä ja ratkaisemme ongelmia. 
Tunnetaidoilla tarkoitetaan muun muassa tunteiden tunnistamista, sanoittamista ja ilmaisemista.

Opimme tunnistamaan ja nimeämään tunteita pienestä pitäen. Se, miten hyvin vanhemmat kykenevät vastaamaan lapsen tunnetiloihin ja miten hyvin he itse ovat kyenneet ilmaisemaan ja käsittelemään omia tunteitaan, vaikuttaa lapsen kykyyn oppia ilmaisemaan ja käsittelemään tunteita. Jos lapsena ei ole löytynyt syliä surulle tai vihan näyttäminen ei ole ollut sallittua ja pelkoakin on vähätelty, oppii lapsi torjumaan itsessään tunteita. Tästä syystä vielä aikuisenakin tunteiden tunteminen ja ilmaiseminen voi olla vaikeaa, mutta tunnetaitoja voi opetella aikuisenakin. 

Oma Polkuni


Olen Anne, Ihminen tavattavissa -terapeutti. Perheeseeni kuuluvat puolisoni lisäksi kolme aikuista tytärtäni sekä lapsenlapseni.

Vuonna 2013 irtisanouduin isosta pörssiyhtiöstä, jossa olin työskennellyt 16 vuotta. Tuolloin Tommy Hellstenin lause, ”jotkut istuvat Moskovan junassa, vaikka haluaisivat mennä Roomaan”, herätti minut tekemään rohkean päätökseni irtisanoutua työstäni. Olin ollut jo pitkään uupunut, kehoni viestitti erilaisin kivuin siitä, etten voinut hyvin ja en enää kokenut työniloa työssäni, vaan kyse oli enemmänkin selviytymisestä, lähinnä pyristelin ollakseni jotain mitä en ollut.

Omaa polkuani voisin kuvailla elämänmakuisena matkana, joka on kerryttänyt minulle paljon elämänkokemusta, johtuen monenlaisista melko haastavistakin elämänvaiheistani, jotka myöhemmin ovat muuttuneet voimavarakseni. Mutkikas elämänpolkuni on näyttänyt minulle haavani ja kipukohtani ohjaten minut lopulta toipumisen tielle ja Ihminen Tavattavissa koulutukseen. Rohkeus kohdata kipua, haavojani, omia varjojani sekä häpeää ja syyllisyyttä, on vaatinut tahtoa ja motivaatiota omaan kasvuuni. Olen kiitollinen kaikista peileistä, joita matkani varrella olen saanut, sillä jokainen niistä on ollut tarpeellinen.


Mobirise

Koulutukseni alkaessa minulle oli jo itsestään selvää tehdä lopputyö narsismista, joka on tavalla tai toisella koskettanut elämääni niin paljon. Epäterve narsismi on vaikeasti tunnistettava ilmiö, joka aiheuttaa sen läheisyydessä oleville kärsimystä ja pahaa oloa niin parisuhteissa, perheissä kuin myös työyhteisöissä. Halusin perehtyä aiheeseen syvemmin tutkimalla mikä vaikutus vanhemman narsismilla on lapsen kasvuun ja kehitykseen. Se oli myös jonkinlainen oman menneisyyteni tilinpäätös. Lopputyöni; Lapsuuden varjo - Narsistisen vanhemman vaikutus lapsen kasvuun ja kehitykseen, on luettavissa Ihminen Tavattavissa sivustolla. Lopputyöni pääset lukemaan myös tästä.

Elämäni varrella minulle on kertynyt tavalla tai toisella kosketusta seuraaviin aiheisiin; epäterve narsismi, seksuaalinen hyväksikäyttö, itsemurha, masennus, läheisriippuvuus, syömishäiriö, alkoholismi, avioero, lapsen menetys, uupumus, vanhemmuuden ja sijaisvanhemmuuden haasteet.

Ammatillista osaamistani tukee Ihminen tavattavissa -opintojeni ja työnohjauksen lisäksi usean vuoden kestänyt oma terapiani.

Ammatillisia täydennyskoulutuksiani:

Terapeuteille suunnattu symbolikoulutus v. 2018 - 2019
Symboli on voimakas työväline, symbolit nousevat autenttisesta minuudesta, näyttäen haavat ja tarpeet sekä eheytymisen mahdollisuuksia ennen kuin rationaalinen pää on tajunnut mistä on kyse. 

Skeematerapiakoulutus v. 2020
Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen kehitetty terapiamuoto. Se pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, hahmoterapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisukeskeisestä terapiasta. 

Luokseni voit tulla sellaisena kuin olet ja minkä tahansa aiheen kanssa.

Lämpimästi tervetuloa!

Mobirise


Ihminen Tavattavissa palvelukonsepti perustuu Tommy Hellstenin 30 vuoden elämäntyöhön ja tarpeeseen siirtää hänen osaamisensa tuleville sukupolville. 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia kohdata ihminen ja ymmärtää psyykkisiä ilmiöitä sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla. Koulutus pohjautuu psykodynaamiseen käsitykseen ihmisluonteesta ja teorioihin varhaisten kiintymyssuhteiden keskeisestä merkityksestä ihmisen kehitykselle. Koulutuksessa on vaikutteita useammista eri terapiasuuntauksista mm. psykosynteesi symboliterapia, sosiaalipsykologia, hahmoterapia, ryhmäterapia, kognitiivisesta teoriasta ja ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta sekä psykodraamasta. 

Ihminen tavattavissa – terapeutti on rinnalla kulkija, joka tukee toista ihmistä hyväksyvän läsnäolonsa avulla, kuunnellen ja opastaen. Ihminen tavattavissa -terapeutit (mentorit) ovat terapia-alan ammattilaisia, jotka kohtaavat asiakkaansa ihmisinä, eivät ammattiroolinsa takaa. Pitkäkestoisen koulutuksensa avulla hän on tutustunut syvällisesti ihmisenä olemiseen, itseensä ja omaan varjoonsa.

Ihminen tavattavissa -verkosto on moniammatillinen asiantuntijaverkosto, joita yhdistää koulutuksesta vahvistettu arvopohja ja ihmiskuva. Koulutus antaa valmiudet ihmisen kasvua ja eheytymistä tukevaan ammatilliseen vuorovaikutukseen.

Lisätietoja löydät osoitteesta: https://www.ihminentavattavissa.fi

Mobirise

HÄPEÄN KAHLEET -KURSSI

Häpeä Kahleet -kurssipäivinä tutustutaan erilaisin toiminnallisin tavoin omaan sisäistettyyn häpeään. Häpeästä vapautuminen vapauttaa meidät olemaan se kuka olemme ja ottamaan oman voiman ja koko potentiaalimme käyttöömme. Omanarvontunnon vahvistuminen on myös suoja narsistin kohdatessamme.

Häpeä pienentää, lannistaa ja pidättelee meitä. Kiltteyden, alistumisen ja toisista huolehtimisen, omien tarpeiden kieltämisen keinoin yritämme saada toisilta hyväksyntää ja rakkautta. Se on sietämätön tunne omasta kelpaamattomuudesta ja on vaikein tunne meille kaikille sietää ja kestää iästä ja asemasta riippumatta.

Tarvitsemme vauvasta lähtien läpi elämän nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. Se miten meidän tarpeisiimme ja tunteisiin vastataan tai miten meidät mitätöidään ja ohitetaan varhaislapsuutemme eri kehitysvaiheissa vaikuttavat käsitykseemme omasta itsestämme pitkälle elämässä. Ovatko saamamme katseet olleet hyväksyviä ja rakastavia vai ovatko ne olleet tuomitsevia tai kritisoivia, niiden varaan meidän minuutemme ja käsitys itsestämme rakentuu.

Lapsuuden kokemukset voivat saada meidät sisäistämään syyllisyyden samalla tapaa kuin häpeänkin. Lapsuudenkodissa olemme voineet joutua ottamaan liian paljon vastuuta liian nuorena omasta itsestämme ja läheisistämme. Kasvatus on saattanut olla syyllistävää ja mitätöivää tai olemme saaneet osaksemme liian ankaraa ja autoritääristä kohtelua. Myöskään vihan tunteita ei ole voinut ilmaista, jolloin on vielä aikuisenakin vaikea asettaa rakkaudellisia ja terveitä rajoja.

Häpeä aiheuttaa mm. läheisriippuvuutta, joka ilmenee täysin vasta aikuisten välisissä suhteissa. Läheisriippuvainen vetää ihmissuhteissa puoleensa narsisteja. Vaikka narsistin uhri olisi onnistunut irrottautumaan suhteesta, hän voi kantaa häpeää kaltoinkohtelustaan. Hän voi kokea syyllisyyttä ja häpeää myös siitä, ettei kykene lähtemään huonosta suhteesta.

Turvallinen ohjaus ja ryhmän hyväksyvä ilmapiiri antavat uskallusta tulla näkyväksi omana itsenään ja mahdollisuuden tutustua omaan sisäistettyyn häpeään sekä vapautua tästä myrkyllisestä, elämää kahlitsevasta häpeästä.

Kurssi koostuu kolmesta kurssipäivästä (moduulista). Kurssipäivien aikataulut ovat nähtävissä alla olevasta linkistä.

Mobirise

Moduuli 1

Sisäinen lapsi - Häpeän synty ja haavoitettuun lapseen tutustuminen 

Mobirise

Moduuli 2

Häpeä minussa - Omaan häpeään tutustuminen ja esteet

Mobirise

Moduuli 3

Oma voima - Häpeästä vapautuminen, rajat ja mahdollisuus

Palveluni Sinulle

Palvelen sinua mm. näissä asioissa. Klikkaa palvelun kohdalta saadaksesi lisätietoja
Huom! Mahdollisuus terapeuttiseen keskustelutukeen myös netin ja puhelimen välityksellä!

Terapeuttinen keskustelutuki

Tarvitsetko tukea vanhemmuudessa? Onko elämässäsi tällä hetkellä ihmissuhde- tai parisuhdeongelmia? Oletko uupunut tai masentunut? Terapeuttisen keskustelutuen avulla saat tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja opit tunnistamaan tunteitasi, jaksamaan paremmin. Voit myös tulla luokseni keskustelemaan silloinkin, kun vaan kaipaat kiireen keskellä pysähtymistä oman itsesi äärelle. Ihmisen syvin tarve on nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tarve. Olen sinulle läsnä elämänkokemuksellani sekä koulutuksesta saamillani tiedoilla ja taidoilla.

Olet lämpimästi tervetullut tapaamisiin minkä tahansa aiheen kanssa, sellaisena kuin olet.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamisen kesto 60 min. 

Mobirise

Pariterapia

Parisuhde on yksi merkittävimmistä ihmissuhteista. Hyvinvoiva ja toimiva parisuhde vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hyvä parisuhde antaa mahdollisuuden myös korjata lapsuuden kiintymyssuhteiden aikaansaamia kolhuja tai vaille jäämisiä. Tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ja ilmaiseminen on parisuhteessa tärkeää, se luo turvallisuutta, läheisyyttä ja luottamusta. Tunnetaitoja voi opetella myös yhdessä.

Jokaisessa parisuhteessa voi tulla eteen kriisejä ja vaikeita aikoja, solmukohtia, joiden avaamiseen tarvitaan ulkopuolista tukea. Yhteiseen hyvään kannattaa panostaa, tervetuloa yhdessä keskustelemaan!

Kesto 60 min

Mobirise

Mentorointia yksityisille ja yrityksille

Askarruttaako sinua työelämääsi liittyvät asiat? Onko työmotivaatiosi hukassa, tunnetko riittämättömyyttä ja epävarmuutta omista taidoistasi?

Oman itsen ja muiden johtaminen lähtee itsensä tuntemisesta ja menestyvä tekeminen lähtee omasta aidosta persoonasta käsin. Kun oppii ymmärtämään itseään, on helpompi ymmärtää muita. Työelämää voi hyvin rinnastaa vanhemmuuteen, sillä myös työelämässä tarvitaan johtajuutta.

Mentoroinnin avulla voit kehittää itsetuntemusta ja vuorovaikutus- ja johtamistaitojasi. Saat tukea työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamisen kesto 60 min. 

Mobirise

Vanhemmuuden tukeminen / mentorina toimiminen

Vanhemmuuden tukeminen on ensisijaisen tärkeää ja lapsen edun mukaista. Jos lapsi oireilee tai vanhempi ei syystä tai toisesta selviä vanhemmuuden haasteissa yksin, tarvitaan silloin riittävää tukea vanhemman ja lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sijaisvanhemmuuteen lapsi tuo mukanaan oman menneisyytensä ja myös siellä olleet vaikeat traumaattiset tapahtumat, hylkäämisen kokemukset. Sijoitetun lapsen psyykkiset oireet voivat uuvuttaa sijaisvanhempia ja siksi riittävän tuen saaminen on erityisen tärkeää.

Parhaimmillaan vanhemmuus/sijaisvanhemmuus on palkitsevaa ja saa tuntemaan positiivisia tunteita sekä onnistumisen iloa, mutta saa myös tuntemaan vaikeita tunteita, kuten riittämättömyyttä, pelkoa, huolta, surua tai vihaa. Kaikki tunteet ovat sallittuja ja on tärkeää tulla kuulluksi kaikissa tilanteissa ja saada tukea vanhemmuuteen. Älä jää yksin, ota yhteyttä!
Mobirise

Koulutukset ja luennot

Pidän koulutuksia ja luentoja aiheista narsismi ja häpeä. Luennot ja koulutuskokonaisuudet vaihtelevat kestoiltaan tilaajan tarpeiden mukaan ja toteutetaan pääsääntöisesti tilaajan järjestämissä tiloissa. Hinta tarjouksen / sopimuksen mukaan.

NARSISMI
Narsismi on erittäin vaikea ja moniulotteinen ilmiö. Tilastojen mukaan narsismia esiintyy noin 2 % väestöstä. Se on kuitenkin vielä yleisempää kuin tiedetäänkään ja sitä esiintyy myös eriasteisena.

Narsismi on tärkeä tunnistaa mm. perheissä, työyhteisöissä, lastensuojelussa, perheneuvoloissa, turvakodeissa ja oikeuslaitoksissa.

HÄPEÄ
Se miten meidän tarpeisiimme ja tunteisiimme vastataan varhaislapsuuden eri kehitysvaiheissa, vaikuttaa meidän käsitykseemme omasta itsestämme pitkälle elämässä.

Kun ymmärrämme häpeää, ymmärrämme jotain todella olennaista ihmisen ja ihmisyyden syvimmästä olemuksesta. Häpeän käsittely ja ymmärtäminen on tärkeää kaikille, jotka työskentelevät sijaisvanhempina, auttajina, opettajina ja johtajina.

Mobirise

Narsismi

Kohtaamme narsismia arkipäiväisessä elämässämme; perheissä, työyhteisöissä, ystävyys- ja parisuhteissa. Mutta tunnistatko narsistin tai narsistisesti käyttäytyvän ihmisen? Oletko uskonut, että syy onkin vain sinussa, niin kuin narsisti antaa ymmärtää ja yrität vain selviytyä syyllisyytesi kanssa ja narsistin lähellä?

Narsismi on erittäin vaikea ja moniulotteinen ilmiö, joka aiheuttaa sen läheisyydessä oleville kärsimystä ja pahaa oloa niin parisuhteissa, perheissä kuin myös työyhteisöissä. Lähtemiseen ja poissa pysymiseen sekä toipumiseen ihminen tarvitsee tukea.  

Narsismia esiintyy kaikissa ammateissa ja yhteiskuntaluokissa, miehissä ja naisissa. Pelottavaksi ilmiön tekee ne tavalliset hyvin toimeentulevat hurmaavat henkilöt, elämänkumppanit, työkaverit, joita emme osaa karttaa. Narsismin tunnistaminen ja tiedostaminen on suoja ja se antaa myös uhrille mahdollisuuden toipumiseen.

Tunnistamalla tunteitasi paremmin ja tiedostamalla omat rajasi, on sinun helpompi olla silloin oman itsesi puolella.  Älä jää yksin tilanteesi kanssa! Ota yhteyttä.

Keskustelen Tommy Hellstenin kanssa narsismista, videokeskustelun näet tästä

Häpeä

Terve häpeä on tärkeä tunne, sillä se estää meitä tekemästä pahaa toisille ja saa meidät katumaan, jos olemme tehneet väärin. Sisäistetty, vääränlainen häpeä saa meidät tuntemaan, että olemme vääränlaisia, huonoja ja kelpaamattomia.

 

Häpeä saa meidät mm. olemaan kilttejä ja miellyttämään, hakemaan hyväksyntää muilta. Se saa meidät vaatimaan itseltämme liikaa, aiheuttaa perfektionismia, jolloin ei tiedä kuinka paljon on tarpeeksi hyvä.

Se saa meidät pienentämään itseämme, jolloin emme usko kykyihimme. Se saa meidät kontrolloimaan kaikkea ja olemaan vahvoja, jolloin emme uskalla näyttää haavoittuvuuttamme. Se saa meidät tuntemaan ulkopuolisuutta. Se aiheuttaa riippuvuuksia. Se saa tuntemaan jatkuvaa syyllisyyttä. Häpeä myös siirtyy sukupolvelta toiselle.

Mobirise

 

Häpeästä on voinut tulla osa minäkuvaa ja sen vuoksi ihminen kokee itsensä huonoksi, kelpaamattomaksi ja kyvyttömäksi.

Häpeä aiheuttaa masennusta, paniikki- ja syömishäiriötä sekä itsetuhoisuutta. Häpeään liittyvät riittämättömyydentunteet ja täydellisyyteen pyrkiminen altistavat uupumukseen työelämässä.

Häpeän ei tarvitse olla pysyvä olotila. Vääränlaisesta häpeästä voi vapautua. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kohdata sitä yksin, ota rohkeasti yhteyttä niin tarkastellaan häpeää yhdessä. 

Keskustelen Tommy Hellstenin kanssa häpeästä, videokeskustelun näet tästä.

Skeematerapia

Skeemat eli tunnelukot ovat haitallisia lapsuudessa opittuja malleja reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Tunnelukot syntyvät vuorovaikutustilanteissa ennen kaikkia vanhempien kanssa. Ne syntyvät lapsuuden tilanteissa, joissa emotionaaliset perustarpeemme eivät ole tyydyttyneet ja aktivoituvat aikuisuudessa läheisissä ihmissuhteissa. Lapsuudessa tunnelukot ovat auttaneet meitä sopeutumaan olosuhteisiin ympärillämme ja auttaneet meitä selviytymään epämukavista tunteista. Aikuisuudessa ne muodostuvat esteeksi ja lukitsevat meidät toimimaan edelleen lapsen tavoin ja vaikeuttavat sopeutumista ympäröiviin olosuhteisiin, elämäntilanteisiin ja muutoksiin.

Tunnelukot saavat meidät mm. uhrautumaan läheisissä ihmissuhteissa, alistumaan vaativien ihmisten kanssa tai vaatimaan itseltämme kohtuuttomia. Tunnelukkojen aktivoituminen on hyvin automaattista, ne napsahtavat päälle, kun nykypäivän kokemus jollain tapaa muistuttaa lapsuutemme kokemusta.

Omiin tunnelukkoihin tutustuminen on ensimmäinen ja välttämätön vaihe niiden avaamisessa. Tunnelukkotyöskentelyn avulla opit tunnistamaan tunteitasi ja tarpeitasi. Opit vahvistamaan vastuullista aikuista itsessäsi ja sitä kautta huolehtimaan itsestäsi paremmin ja olemaan itsesi puolella.

Varaa aika tunnelukkotyöskentelyyn! 

18 tunnelukkoa

alistuminen
emotionaalinen estyneisyys
epäonnistuminen
hylkääminen
hyväksynnän haku
kaltoin kohtelu

   

kietoutuneisuus
oikeutus
pessimistisyys
rankaisevuus
riippuvuus
riittämätön itsekontrolli

   

suojattomuus
tunnevaje
uhrautuminen
ulkopuolisuus
vaativuus
vajavuus

Hinnasto


Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
Mikäli peruutat aikasi alle 24h ennen sovittua tapaamista, veloitan palvelun hinnan kokonaisuudessaan (pois lukien äkilliset sairastapaukset).

Mobirise

Terapeuttinen keskustelutuki

90 €/h

Tapaamisen kesto 60 min.

Mobirise

Häpeän Kahleet- kurssi

110 €

Hinta yhdeltä moduulilta, kesto 6 h. Kurssi sisältää 3 moduulia (kurssipäivää)

Mobirise

Vanhemmuuden tukeminen / mentorina toimiminen

90 €/h

Matkakustannukset erikseen sovittaessa

Mobirise

Alennetut hinnat

65 €/h

 Opiskelija, työtön

Mobirise

Pariterapia

110 €/h

Tapaamisen kesto 60 min.

Ota yhteyttä!

Tunne & Hyvinvointi Oy
Kaupintie 2, 00440 Helsinki

P. 040- 520 1416
anne(a)tunnejahyvinvointi.fi

Yhteistyössä

Narsistien uhrien tuki ry, Ihminen Tavattavissa, Minulta Sinulle (linkit sivuille kuvakkeissa).

Tunne & Hyvinvointi Oy Facebookissa ja Instagramissa (klikkaa alla olevaa kuvaketta):